I volumi di attività

• 1.100.000 mq di aree verdi gestite
• 32.000 alberature di cui 17.000 su strade
• 27 km di siepi
• 60.000 fioriture stagionali
• 215 km di rete stradale
• 200 km di marciapiedi
• 125 fabbricati